Kalendarz wyborczy – wybory samorządowe 2024 r.

Głosowanie odbędzie się 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00

Zgodnie z kalendarzem:

do 12 lutego
obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego,

do 22 lutego
zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,

do 27 lutego
powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych,

do 4 marca do godz. 16.00
utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 8 marca
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

do 13 marca
przyznanie przez PKW jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

do 14 marca do godz. 16.00
zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

do 15 marca
przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą,

do 18 marca
przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez PKW ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

od 23 marca do 5 kwietnia do godz. 24.00
nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze,

do 25 marca
podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń:

terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski,

do 28 marca
podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f par. 1 Kodeksu wyborczego,

do 29 marca
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

do 4 kwietnia
poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania,

5 kwietnia o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej – cisza wyborcza

7 kwietnia godz. 7.00–21.00 – głosowanie.

Udostępnij treść

Opublikuj komentarz