„Idea i praktyka w samorządzie obywatelskim”, czyli założenia programowe KWW Niezależni – Porozumienie Lokalne dla Gminy Opole Lubelskie (Lista nr 15).

Nasze motto:

„Zaangażuj się, decyduj, zmieniaj!”

Czym jest dla nas polityka lokalna i samorządność?

Polityka lokalna jest to sztuka dobrego zarządzania dla dobra lokalnej społeczności. To umiejętność skutecznego prowadzenia działań na poziomie samorządowym, zdolność identyfikowania potrzeb i problemów oraz opracowywanie strategii, które przynoszą korzyści wszystkim mieszkańcom.

Nasza wizja samorządności lokalnej.

Kluczowe postulaty, projekt programowy – oto nasze priorytety:

stabilność i bezpieczeństwo budżetowe gminy, czyli racjonalność, oszczędność i odpowiedzialność w planowaniu i realizowaniu wydatków,
jawność, czyli swobodny dostęp obywatela do informacji o działalności jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie finansów publicznych,
– umożliwienie społeczności lokalnej pełnienia funkcji kontrolnej i doradczej, poprzez udostępnianie mieszkańcom użytecznych danych sprawozdawczych,
przejrzystość – łatwość dostępu do danych, gromadzenie ich w jednym miejscu, prezentowanie w sposób zrozumiały, tj. ułatwiający poruszanie się po nich i analizę bez specjalistycznej wiedzy,
otwartość – zachęcanie do aktywności obywatelskiej, umożliwiającej mieszkańcom realny wpływ na funkcjonowanie samorządu i jego decyzyjność,
konsultacyjność – współpraca z mieszkańcami, słuchanie opinii i uwzględnianie ich w procesie podejmowania decyzji. Lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań przekłada się na skuteczniejsze działania i lepsze rozwiązania. W praktyce polegać to ma na organizowaniu spotkań konsultacyjnych, ankiet społecznych, debat publicznych czy udostępnianiu informacji na temat podejmowanych decyzji,
współdecyzyjność – realizowanie idei samorządności obywatelskiej umożliwiającej mieszkańcom współdecydowanie o budżecie gminy, pozyskiwaniu dochodów i miarodajnym wykorzystaniu każdej złotówki,
szacunek – kompleksowe podejście oparte na współpracy różnych instytucji, organizacji społecznych i jednostek administracji publicznej, mające na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz budowanie więzi między społeczeństwem a dziedzictwem narodowym,
promocja i ochrona polskich wartości, dziedzictwa historycznego, intelektualnego, kulturowego i przyrodniczego.

Władze samorządowe wsłuchujące się w oddolny głos społeczności lokalnej.

W tym celu już tworzymy i będziemy kontynuować opracowywanie Mapy Potrzeb Lokalnych, dającej obraz potrzeb i propozycji rozwiązań problemów społecznych, ekonomicznych, kulturowych i środowiskowych występujących w naszej społeczności.  Mapa tworzona przy udziale mieszkańców, przedsiębiorców, pracodawców, pracobiorców, rolników oraz organizacji społecznych, to zwrócenie się ku idei samorządności obywatelskiej. Będziemy budować trwałe porozumienie i współpracować w zakresie organizowania samorządu przyjaznego mieszkańcom.

Poprawa rozwiązań administracyjno-prawnych.

Będziemy dążyć do zaprojektowania Statutu Gminy oraz innych kluczowych dokumentów, które będą zrozumiałe zarówno dla samorządowców jak i dla mieszkańców, które będą w sposób czytelny ukazywać zakres kompetencji samorządowców, organów władzy uchwałodawczej i wykonawczej, jak również funkcji i odpowiedzialności poszczególnych komórek Rady Miejskiej i Urzędu Gminy.

Chcemy wzmacniać i wspierać czynnik społeczny w samorządzie lokalnym, przede wszystkim poprzez:
upraszczanie procedur i ułatwianie dostępności urzędu dla suwerena,
– tworzenie odpowiednich narzędzi poprzez opracowanie i udostępnienie wskazówek, regulaminów, wniosków oraz wzorcowych pism dla mieszkańców podejmujących się aktywności obywatelskiej.

Zasada otwartych drzwi w praktyce. Samorządowe S.O.S.

Nasze propozycje mające na celu poprawę samorządowej rzeczywistości na styku urząd-suweren:
– stworzenie komórki interwencyjnej na bazie Mapy Potrzeb Lokalnych, jako uproszczonej drogi dotarcia do władz samorządowych dla pilnych spraw i potrzeb mieszkańców dotyczących dobra wspólnego,
– doraźna współpraca interwencyjna z ważnymi podmiotami, takimi jak Policja, PSP, OSP, ratownictwo medyczne, związane z ochroną środowiska, itp. W tym celu opracujemy ramowy plan współpracy poszczególnych podmiotów, przygotujemy regulaminy określające cele i metody realizowania zadań, na rzecz mieszkańców.

Partnerstwo i działania na rzecz uwolnienia lokalnego potencjału społecznego i ekonomicznego.

Jesteśmy gotowi do podjęcia rzeczywistych i przejrzystych działań na rzecz lokalnych przedsiębiorców, małych i średnich firm, rolników, uwzględniając lokalny rynek i tradycje. Nie tylko potencjalnych przedsiębiorców, ale także podmiotów już działających na obszarze gminy. W tym zakresie stawiamy sobie cele, takie jak:
wzmacnianie potencjału lokalnej przedsiębiorczości, poprzez stymulowanie rozwoju, ulgi oraz stabilną politykę podatkową,
– budowanie i umacnianie klimatu sprzyjającego rozwojowi społeczno-gospodarczemu, inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami, instytucjami z otoczenia biznesu, organizacjami konsumenckimi itp.,
wyjście naprzeciw potrzebom związanym z rolnictwem, w szczególności związanym z tradycyjną, charakterystyczną dla naszego regionu formą gospodarstw rolniczych,
wspieranie i promowanie idei przedsiębiorczości spółdzielczej (własnościowej), współpraca i edukacja w tym zakresie w oparciu o polskie tradycje i wartości, w celu np. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
odnajdywanie oraz wspieranie nowych i istniejących walorów społeczno-ekonomicznych, jako niedostrzeganych potencjałów umożliwiających rozwój naszej wspólnoty,
opracowanie i wdrożenie przejrzystego programu i rozwiązań antykorupcyjnych, zabezpieczających przed nieprawidłowościami, w szczególności w przestrzeni partnerstwa publiczno-prywatnego,
stabilność zatrudnienia to jeden z priorytetów samorządu tworzonego na bazie porozumienia lokalnego.

Uczciwa i bezpartyjna polityka samorządowa.

Mówimy STOP autopromocji władzy lokalnej i wszechobecnej propagandzie sukcesu w mediach samorządowych. STOP wydatkowaniu pieniędzy podatnika na cele stricte partyjno-polityczne i zbyteczne.

My w zamian proponujemy:

sprawozdawczość i przejrzystość informacyjną – mieszkańcy powinni mieć przejrzysty dostęp do danych dotyczących stanu Gminy, znać aktualne plany, problemy, osiągnięcia i długofalowe projekty, aby lepiej rozumieć i móc realnie uczestniczyć w procesie podejmowania lokalnych decyzji,
– przygotowanie narzędzi informatycznych, takich jak biuletyn sprawozdawczo-faktograficzny na papierze i w sieci, w miejsce propagandowo funkcjonujących mediów samorządowych.

* * *

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ideą przewodnią, którą przygotowaliśmy aby udokumentować fakt, iż propozycja wyborcza KWW Niezależni – Porozumienie Lokalne jest czymś przemyślanym, wartościowym i miarodajnym.

„Idea i praktyka w samorządzie obywatelskim”, czyli założenia programowe KWW Niezależni – Porozumienie Lokalne dla Gminy Opole Lubelskie, to projekt ukazujący to, co chcemy odpowiedzialnie i skutecznie realizować, podejmując się aktywności w polityce lokalnej rozumianej jako sztuka dobrego zarządzania dla dobra lokalnej wspólnoty.

„Zaangażuj się, decyduj, zmieniaj!”

Nasza gazetka wyborcza: POBIERZ