Brak wpisów w rejestrze.

Komitet wyborczy, zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego jest obowiązany prowadzić rejestry:
− wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. kwoty 4242,00 zł), ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.